Klauzula informacyjna RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

 

Klauzula informacyjna dla Klienta wydana na podstawie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

1. Informacje o Administratorze danych osobowych, dane kontaktowe oraz Inspektor Ochrony Danych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 38, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem danych osobowych u Administratora jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Organem nadzorczym wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dn. 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 328 i 1566) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy,

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Procedowanie wniosku o przyłączenie do sieci wod-kan oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków, umowy o przyłączenie do sieci wod-kan oraz innych umów dotycząych rozbudowy sieci i przyłączy wod-kan,
 • Wykonywanie obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy,
 • Utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowanie się przez te strony. Aby to robić, wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia, adres email oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody. Opisują również sposób jej udzielania lub odwołania,
 • Wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:

a. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. Dotyczy to również monitoringu placówek w których Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o prowadzi działalność – z zachowaniem prywatności i godności osób,

b. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw,

 • Przenoszenie danych do archiwum,
 • Postępowania wyjaśniające,
 • Wdrożenie mechaninzmów kontroli biznesoowej, zarządczej,
 • Doradztwo prawne,

3. Przetwarzamy dane związane z.

 • Identyfikacją lub weryfikacją Klienta w celu stwierdzenia lub sprawdzenia tożsamości Klienta lub osoby/podmiotu, które Klienta reprezentują. Sprawdzamy, czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także danymi identyfikującymi urządzenia (np. nr telefonu, IP, email, numery urządzeń mobilnych), którymi posługuje się Klient, także jako osoba reprezentująca daną osobę lub podmiot mający relację prawną z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.
 • Danymi transakcyjnymi. To dane, dzięki którym można wykonać określoną transakcję lub są związane z jej identyfikacją lub wykonaniem, Danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi – są one pobierane zgodnie z polityką cookies i polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami w tej sprawie,
 • Danymi wizualnymi. To np. nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku,
 • Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Klienta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji,

4. Dane osobowe możemy przekazywać do organów lub podmiotów.

 • Które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • Którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, m.in. podmiotom, które zawierają z Klientem umowy w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. na podstawie udzielonych im pełnomocnictw, podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi księgowe,
 • Którym dane mogą być też przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia,

5. Okres przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe związane z:

 • Umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Pani/Pana zgód,
 • Inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane który wynika z przepisów prawa lub Pani/Pana zgody,
 • Danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie,
 • Orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie,
 • Zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody,
 • Pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. Dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych – chyba, że zgoda Klienta jest nadal obowiązująca,

6. Prawa Klienta wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.

 • Prawo żądania od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.,
 • Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych,
 • Wniesienie skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Strona główna