Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów

Zakres projektu

Planowane przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd

Remont nieszczelnej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany będzie na istniejącej sieci w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd w gminie Zabierzów. Remont obejmować będzie uszczelnienie metodą rękawa utwardzonego. Łączna długość remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej to ok 16,0 km

2. Modernizacja przepompowni ścieków KMITA

Modernizacja przepompowni ścieków Kmita w m. Rząska polegać będzie na budowie stacji zlewczej i zadaszenia, budowie i rozbudowie istniejącej instalacji elektrycznej, modernizacji istniejącej instalacji wodociągowej, zabudowie krat wraz z prasą na skratki, budowie instalacji fotowoltanicznej oraz budowę instalacji antyodorowej.

3. Modernizacja przepompowni ścieków w Szczyglicach wraz z przebudową kanalizacji tłocznej

Ze względu na zły stan techniczny obiektu w ramach modernizacji przepompowni ścieków w Szczyglicach planowany jest remont komory pomp i komory kraty polegający na ich uszczelnieniu wraz z kompleksową wymianą armatury. Ponadto w ramach modernizacji wykonana zostanie przebudowa istniejącego pojedynczego rurociągu tłocznego Ø110 mm polegająca na zabudowie dwóch równoległych rurociągów tłocznych PE. Wykonany zostanie również remont ogrodzenia.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej - Bolechowice Siedliski

Zadanie to zostało już zrealizowane. W ramach zadania wykonano 0,37 km grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z działek przyległych do ul. Siedliski w m. Bolechowice.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej - Karniowice działki, Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki

W ramach zadania wykonane zostanie 0,89 km sieci wodociągowej oraz 2,12 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ogródków działkowych, w rejonie ulicy Modrzewiowej, Krakowskiej, Poziomkowej i Słonecznej w m. Karniowice.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kolektorów kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym wraz z zabudową 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą wraz z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem terenu przepompowni, wykonaniem do niej drogi i dojazdu. Istniejąca pompownia o niewystarczającej wydajności zostanie zlikwidowana. Wykonana zostanie rozbiórka części sieci wodociągowej oraz demontaż istniejącej przepompowni ścieków. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 2,12 km.

6. Budowa sieci wodociągowej - Brzezie, Ujazd

Zadanie 6 obejmuje rozbudowę istniejącego wodociągu w ul. Modrzewiowej, Jeziorańskiej, Narodowej, Brzozowej i Skotnickiej w miejscowości Brzezie i w ul. Ogrodowej w miejscowości Ujazd. Łączna długość wykonanego wodociągu wyniesie 2,34 km.

7. Przebudowa sieci wodociągowej - Bolechowice Ogrodowa

W ramach zadania nastąpi przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Bolechowice. Istniejące rury zostaną zastąpione rurami o większej średnicy. Nastąpi też przepięcie istniejących przyłączy. Istniejąca siec wodociągowa przeznaczona jest do umartwienia. Zadanie zostanie zrealizowane w celu zwiększenia niezawodności układu sieci wodociągowej w tym rejonie.

8. Przebudowa sieci wodociągowej - Zabierzów os. Sienkiewicza

Planowana przebudowa sieci wodociągowej zostanie wykonana na osiedlu Sienkiewicza w m. Zabierzów. Polegać będzie na wymianie istniejących awaryjnych rurociągów o podobnych średnicach z niewielką zamianą tras podyktowaną istniejącą infrastrukturą.

9. Modernizacja zbiornika wodociągowego Pasternik

Modernizacja monolitycznego, żelbetowego zbiornika wodociągowego w m. Modlniczka, gm. Wielka Wieś polegać będzie na wykonaniu prac remontowych związanych z oczyszczeniem, uszczelnieniem i zabezpieczeniem ścian zbiornika w komorze zasuw oraz wewnątrz zbiornika, w tym z demontażem wyeksploatowanych elementów oraz malowaniu elementów podlegających korozji i degradacji, demontażu starych i montaż nowych rurociągów technologicznych i kształtek oraz remont ogrodzenia.

10. Modernizacja kopuły zbiornika wodociągowego Pasternik

Zadanie to zostało już zrealizowane. Ze względu na zły stan techniczny kopuły zbiornika wodociągowego Pasternik, w ramach prac modernizacyjnych wykonano regenerację konstrukcji żelbetowej od spodu czaszy zbiornika. Ponadto wymieniono kominki wentylacyjne i pokrywę włazu. Wykonano nową izolację przeciwwilgociową, ocieplono czaszę zbiornika oraz górny fragment ścian oraz wykonano naprawę powierzchni zewnętrznej betonu kopuły. Z czaszy zbiornika usunięto nasyp ziemny, który został równomiernie rozłożony na skarpie zbiornika, zagęszczony i zasiany trawą. Wokół czaszy zbiornika wykonano odwodnienie z korytek betonowych.

11. Nadzór nad robotami budowlanymi

12. Przygotowanie projektu z wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektowej

Zadanie to obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Modernizacja przepompowni ścieków KMITA; Modernizacja przepompowni ścieków w Szczyglicach wraz z przebudową kanalizacji tłocznej; Budowa kanalizacji sanitarnej - Bolechowice Siedliski; Budowa kanalizacji sanitarnej -Karniowice działki Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki; Przebudowa sieci wodociągowej - Zabierzów os. Sienkiewicza.

Ponadto w ramach zadania wykonano studium wykonalności wraz z wypełnieniem formularza wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie.

13. Działania informacyjno-promocyjne

Działania informacyjno-promocyjne obejmować będą właściwe oznaczenie terenu budowy informujące o źródłach finansowania przedsięwzięcia oraz wykonanie tablic pamiątkowych. Ponadto informacja o realizacji projektu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zabierzowie.

14. Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem obejmować będzie: powołanie Jednostki Realizującej Projekt, w skład której wejdą: Pełnomocnik ds. Projektu /Kierownik JRP; Zespół ds. technicznych; Zespół ds. administracyjno-prawnych; Zespół ds. finansowych i rozliczeń.