Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów

Cel projektu

Celem Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód oraz dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Kraków do wymagań Polski i Unii Europejskiej

Planowane działania polegające na budowie i modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska (wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu) przed zanieczyszczeniem, do wzrostu stopnia skanalizowania aglomeracji, oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni. Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dotychczas nieskanalizowanych oraz wodociągów w dotychczas nie zwodociągowanych rejonach, poprawi komfort bytowania mieszkańców, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej umożliwi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, do zapobiegania stratom wody z sieci wodociągowej i tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych. Wymiana sieci wodociągowej, wykonanie spinek i przepięć sieci zapewnieni niezawodność dostawy wody. Odpowiedni stan techniczny obiektów i urządzeń systemu wodociągowo- kanalizacyjnego zapewni bezawaryjne jego funkcjonowanie.