Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 3)

W dniu 22.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ogłosiło zamówienie publiczne w trybie otwartym - zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w miejscowościach Zabierzów, Rząska, Brzezie i Ujazd.

Zakres Zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie remontu ok 4,0 km sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z remontem studni i komór kanalizacyjnych oraz wykonaniem renowacji miejsc włączeń przykanalików do kolektorów ściekowych, w miejscowościach:. Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd.

Przedsięwzięcie to stanowi III etap inwestycji realizowanej w ramach zadania nr 1 pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono jedną ofertę na kwotę 4 073 918,02 zł brutto. Oferta wpłynęła od firmy PIPE CONTROL Łukasz Lis Ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk.

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planuje się w maju br. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie trwała od dnia zawarcia umowy do 30 września 2021 r. Wszelkie informacje dostępne pod wskazanymi adresami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/38814?sekcja=ogloszenie

https://bip.malopolska.pl/pukszowzabierzowie,a,1903651,remont-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosciach-zabierzow-rzaska-szczyglice-brzezie-i-ujazd-et.html

 

Zakończono II etap remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Rząsce

W dniu 15.12.2020 r. zakończono realizację II etapu remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową. Prace prowadzone były w miejscowości Rząska. W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach Φ 150, Φ 300, Φ 400, Φ 500 Φ 600 o łącznej długości ok 6,33 km.

Modernizacja kanałów zrealizowana została metodą bezwykopową za pomocą rękawów z włókna szklanego nasączonymi żywicami poliestrowymi i utwardzonymi promieniami UV. Ponadto wykonano także modernizację studni rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacyjnej . W tym celu wykorzystano tradycyjną technologię chemii budowlanej oraz cienkościennych paneli GRP – na najbardziej zniszczonych studniach kanalizacyjnych. W ramach prac wykonani także naprawę włączeń istniejących przyłączy do kolektorów ściekowych.

W wyniku modernizacji sieci, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, możliwe było ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanałów oraz wyeliminowanie wycieków ścieków nieoczyszczonych z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych co ma pozytywny wpływ na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja stanowiła II etap kompleksowego remontu sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania 1 p/n „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”. Inwestycję wykonało Konsorcjum firm:

PIPE CONTROL Łukasz Lis Ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze – partner konsorcjum Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – partner konsorcjum, w ramach umowy nr 2/ZO/2020 z dn. 17.04.2020 r.

Etap I zadania 1 został zrealizowany w ramach umowy nr 1/ZO/2018 podpisanej w dniu 08.11.2018 r. Wykonawca: Konsorcjum firm, Lider: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, Partner: INSBUD Sp. z o. o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów. Prace związane z realizacją umowy nr 1/ZO/2018 z dnia 08.11.2018 r. zostały wykonane bez zastrzeżeń zostały już zakończone. Roboty budowlane zostały zakończone 30.07.2019 r., zgodnie z Aneksem nr 3 do umowy nr 1/ZO/2018.

 

Zakończono budowę sieci wodociągowej w Brzeziu i Ujezdzie

W IV kwartale 2020 r. zakończono i oddano do użytku nowe odcinki sieci wodociągowej w m. Brzezie i Ujazd.

Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego wodociągu w rejonie ul. Modrzewiowej, Jeziorańskiej, Narodowej, Brzozowej i Skotnickiej w miejscowości Brzezie oraz w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Ujazd. Zakres robót obejmował wykonanie ok. 2,34 km sieci wodociągowej o średnicy Φ110 mm.

Przedmiotowa inwestycja umożliwi przyłączenie do sieci nowych nieruchomości oraz zapewni niezawodną dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu dla nowych jak i dotychczasowych mieszkańców objętych działaniem sieci.

Przedsięwzięcie realizowane było siłami własnymi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zabierzowie.

 

Rozpoczęcie realizacji remontu sieci wodociągowej na osiedlu Sienkiewicza w Zabierzowie

W III kwartale 2020 r. rozpoczęto realizację remontu sieci wodociągowej na osiedlu Sienkiewicza w Zabierzowie. Zakres prac obejmuje wymianę ok. 0,35 km istniejących awaryjnych rurociągów żeliwnych DN80 - DN100 na rury z PE o tych samych średnicach z niewielką zamianą ich tras podyktowaną istniejącą infrastrukturą.

Istniejąca sieć wodociągowa na osiedlu Sienkiewicza jest w złym stanie technicznym i w konsekwencji często ulega awariom i rozszczelnieniom.

Przebudowa przewodów przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej, do zapobiegania stratom wody z sieci wodociągowej i tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych. Przedsięwzięcie realizowane jest siłami własnymi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zabierzowie a jego zakończenie planowane jest na II kwartał 2021 r.

 

Powołanie na funkcję Pełnomocnika d.s. Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zabierzów”

W dniu 9 września 2020 r. Uchwałą nr VII/11/20 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie Pełnomocnikiem d.s. Projektu został ustanowiony Prezes Zarządu Spółki, Pan Maciej Gędłek, który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie.

Ponadto Uchwałą nr VII/14/2020 odwołano Pana Ryszarda Wilaszka z funkcji Pełnomocnika d.s. Projektu.

 

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych - 4 sztuk, informujących o realizacji Projektu

W dniu 31 lipca ogłoszono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjnych - 4 sztuk, informujących o realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Tablice informacyjne wykonane zostaną przez firmę Scharmach Consulting al. Armii Krajowej 20, 83-200 Starogard Gdański., która została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego wg kryterium najniższej ceny.

W dniu 02.09.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne zostaną umieszczone w miejscach, w których prowadzone były lub są roboty budowlane związane z realizacją Projektu.

Wartość umowy wynosi 404,93 zł netto (498,06 zł brutto)

 

Rozpoczęcie realizacji remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Rząsce

Rozpoczęto drugi etap realizacji robót budowlanych związanych z remontem sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów - Kraków w miejscowości Rząska.

Modernizacja kanałów wykonana zostanie metodą bezwykopową za pomocą rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzanych promieniami UV. Metoda rękawa służy renowacji sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Do zakresu przedmiotowych robót należy także modernizacja studni rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacyjnej oraz miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów. Ponadto umożliwi wyeliminowanie wycieków ścieków nieoczyszczonych z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych co przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Realizację zadania powierzono Konsorcjum firm:

PIPE CONTROL Łukasz Lis Ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk – lider konsorcjum,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze – partner konsorcjum

Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – partner konsorcjum.

Wartość umowy wynosi 6.380.697,41 zł netto (7.848.257,82 zł zł brutto)

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 15.12.2020 r.

Inwestycja stanowi drugi etap kompleksowego remontu sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania 1 p/n „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

 

Umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 2)”

W dniu 17 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska.

Przedsięwzięcie stanowi drugi etap zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”, realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Konsorcjum :

PIPE CONTROL Łukasz Lis Ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk – lider konsorcjum,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek, Spółka Jawna ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze – partner konsorcjum

Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów – partner konsorcjum.

Oferta konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wartość podpisanej umowy wynosi 6.380.697,41 zł netto (7.848.257,82 zł zł brutto) .

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie trwała od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska

W dniu 04.03.2020 r. ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska. W postępowaniu o udzielenie zamówienia i tym razem złożone zostały 3 oferty. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planuje się w kwietniu br. Zamówienie dotyczy realizacji II etapu robót zadania p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd”.

 

Umowa na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2).

W dniu 31.01.2020 r ogłoszono zamówienie publiczne w trybie otwartym - zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2).

Przedsięwzięcie to stanowi II etap inwestycji realizowanej w ramach zadania nr 1 pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”. Najkorzystniejsza oferta z ceną 36.900,00 zł brutto wpłynęła od firmy „AS” Andrzej Siedlaczek ul. Gen. De Gaulle’a 40/2 41-800 Zabrze.

Oferta powyższej firmy spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny wśród ofert niepodlegających odrzuceniu. Umowa z wyłonionym wykonawcą została podpisana 09.03.2020 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38.

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia zostały złożone 3 oferty.  Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert stwierdzono ich niezgodność z treścią SIWZ. W związku z powyższym w dniu 04.03.2020 r Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ponownie ogłosiło zapytanie ofertowe na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska.

Przedsięwzięcie to stanowi II etap inwestycji realizowanej w ramach zadania nr 1 pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

Wszelkie informacje dostępne pod wskazanymi adresami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236837

https://bip.malopolska.pl/pukszowzabierzowie,a,1737774,zaprojektowanie-i-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-remoncie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-.html

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska

W dniu 30.01.2020 r Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ogłosiło zamówienie publiczne w trybie otwartym - zapytanie ofertowe na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska. Przedsięwzięcie to stanowi II etap inwestycji realizowanej w ramach zadania nr 1 pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

Wszelkie informacje dostępne pod wskazanymi adresami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229896

https://bip.malopolska.pl/pukszowzabierzowie,a,1720648,zaprojektowanie-i-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-remoncie-sieci-kanalizacji-sanitarnej-.html

 

Zakończono I etap remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Rząsce i Szczyglicach.

W dniu 30.07.2019 r. zakończono realizację I etapu remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową. Prace prowadzone były w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego. W ramach inwestycji wykonano remont sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5,62 km.

Modernizacja kanałów zrealizowana została metodą bezwykopową za pomocą rękawów z włókna szklanego nasączonymi żywicami poliestrowymi i utwardzonymi promieniami UV. Ponadto wykonano także modernizację studni rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacyjnej oraz miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

W wyniku modernizacji sieci, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, możliwe było ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanałów oraz wyeliminowanie wycieków ścieków nieoczyszczonych z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych co ma pozytywny wpływ na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja stanowiła pierwszy etap kompleksowego remontu sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania 1 p/n „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”. Inwestycję wykonało Konsorcjum firm: Lider – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów; Partner – INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.

Sieć kanalizacji sanitarnej przed remontem:

Sieć kanalizacji sanitarnej po wykonaniu remontu metodą bezrozkopową:

 

 

Prezentacja Projektu na VIII Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki

10 kwietnia br. w trakcie VIII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki odbyła się prezentacja Projektu pn „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów dofinansowanego, ze środków unijnych z Funduszu Spójności.

W czasie swego wystąpienia, Pani Alicja Wójcik, Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Zabierzowie omówiła źródła finansowania projektu oraz przedstawiła jego zakres i stan zaawansowania.

Prezentacja odbyła się w hotelu Best Western Premier w Krakowie przy ul. Opolskiej 14a w trakcie VIII Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki, objętym patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

 p1

p2

p3

 Prezentacja PUK pptx

Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu i Ujeździe.

W IV kwartale 2018 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Brzeziu i Ujeździe. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa istniejącego wodociągu w ul. Modrzewiowej, Jeziorańskiej, Narodowej, Brzozowej i Skotnickiej w miejscowości Brzezie oraz w ul. Ogrodowej w miejscowości Ujazd. Planowana rozbudowa będzie rozwinięciem sieci wodociągowej z Ujazdu z ul. Ogrodowej. Łączny zakres prac obejmuje wykonanie ok 2,4 km sieci wodociągowej.

Roboty budowlane realizuje własnymi siłami Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2019 r.

 

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karniowicach

15 stycznia tego roku została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie ogródków działkowych w rejonie ulicy Modrzewiowej, Krakowskiej, Poziomkowej i Słonecznej w m. Karniowice. w ramach zadania nr 5” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - Karniowice działki. Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki”.

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2,14 km w systemie grawitacyjnym i tłocznym wraz z zabudową sieciowej przepompowni ścieków oraz 0,89 km sieci wodociągowej. Istniejąca przepompownia ścieków została zlikwidowana.

 

Rozpoczęcie realizacji remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Rząsce i Szczyglicach.

Rozpoczęto pierwszy etap realizacji robót budowlanych związanych z remontem sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów - Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Modernizacja kanałów wykonana zostanie metodą bezwykopową za pomocą rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzanych promieniami UV. Metoda rękawa służy renowacji sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur: kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Do zakresu przedmiotowych robót należy także modernizacja studni rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacyjnej oraz miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów. Ponadto umożliwi wyeliminowanie wycieków ścieków nieoczyszczonych z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych co przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Realizację zadania powierzono Konsorcjum firm: Lider – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów;

Partner – INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.

Wartość umowy wynosi 4.869.252,00 zł netto.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.06.2019 r.

Inwestycja stanowi pierwszy etap kompleksowego remontu sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania 1 p/n „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

 

Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu i Ujeździe.

W IV kwartale 2018 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Brzeziu i Ujeździe. W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa istniejącego wodociągu w ul. Modrzewiowej, Jeziorańskiej, Narodowej, Brzozowej i Skotnickiej w miejscowości Brzezie oraz w ul. Ogrodowej w miejscowości Ujazd. Planowana rozbudowa będzie rozwinięciem sieci wodociągowej z Ujazdu z ul. Ogrodowej. Łączny zakres prac obejmuje wykonanie ok 2,4 km sieci wodociągowej.

Roboty budowlane realizuje własnymi siłami Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2019 r.

 

Umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”


08 listopada 2018 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Jest to umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konsorcjum firm: Lider – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów; Partner – INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów zostało wybrane jako wykonawca w zapytaniu ofertowym udzielanym jako zamówienie sektorowe , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Oferta konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wartość umowy wynosi 4.869.252,00 zł netto.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.06.2019 r.

 

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1).

W dniu 13.08.2018 r Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ogłosiło zamówienie publiczne w trybie otwartym - zapytanie ofertowe na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Przedsięwzięcie to stanowi I etap inwestycji realizowanej w ramach zadania nr 1 pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

Wszelkie informacje dostępne pod wskazanymi adresami:

Baza Konkurencyjności

Biuletyny Informacji Publicznej 

 

Zamontowano tablice informacyjne


W dniu 29 czerwca 2018 roku w ramach działań informacyjno-promocyjnych "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów" zamontowano cztery tablice informacyjne o wymiarach 1,20 m (szerokości) x 0,8 m (wysokość).

Tablice informacyjne zawierają następujące elementy: tytuł projektu, cel projektu, nazwę beneficjenta, oraz zestaw logo: znak Fundusze Europejskie, Barwy RP i znak Unii Europejskiej.

Tablice informacyjne zostały umieszczone na działkach ewidencyjnych będących własnością Gminy Zabierzów w ilości  4 sztuk na terenie miejscowości Bolechowice, przy ul. Siedliski i ul. Ogrodowej, w Karniowicach w pobliżu stawu oraz w Modlniczce przy zbiorniku wody pitnej „Pasternik”.

 

 

Podpisanie umowy na dostawę tablic informacyjnych


 21 maja 2018 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę siedmiu tablic informujących o realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”

Tablice informacyjne wykonane zostaną przez firmę Hubert Tewiński www.EXTRAREKLAMY.pl z siedzibą w Krakowie, która została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego wg kryterium najniższej ceny.

Tablice informacyjne zostaną umieszczone w miejscach, w których prowadzone były lub są roboty budowlane związane z realizacją Projektu

 

 

 

Podpisanie umowy na realizację zadania nr 5” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - Karniowice działki. Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki”


 

29 stycznia 2018 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na roboty budowlane dla Zadania nr 5 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - Karniowice działki.Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki”

Jest to umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Firma Budowlana „Rosa” s.c. U. Rosa, T. Rosa z siedzibą w m. Szyce spełniła wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i została wyłoniona wg kryterium najniższej ceny.

Zadanie nr 5 obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2,12 km w systemie grawitacyjnym i tłocznym wraz z zabudową sieciowej przepompowni ścieków oraz wykonanie 0,89 km sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w rejonie ulicy Modrzewiowej, Krakowskiej, Poziomkowej i Słonecznej w m. Karniowice.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.11.2018 r.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie


 

 Dnia 27.04.2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie pozyskało dofinansowanie ze środków Unijnych z Funduszu Spójności na realizację Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 27.04.2018 r w Warszawie, została  podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/17-00 o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość całkowita Projektu to 21 538 533,64 zł w tym 17 622 917,58 zł netto. Maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację Projektu wynosi 11.233.972,46, zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz Vat zostanie poniesiony ze środków własnych PUK Sp. z o. o. w Zabierzowie.

 

08 listopada 2018 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Jest to umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konsorcjum firm: Lider – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów; Partner – INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów zostało wybrane jako wykonawca w zapytaniu ofertowym udzielanym jako zamówienie sektorowe , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Oferta konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wartość umowy wynosi 4.869.252,00 zł netto.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.06.2019 r.