Przyłączenie do sieci

W celu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy:

- złożyć w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o. o. Zabierzów, ul. Kolejowa 38 wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Do wniosku należy załączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z proponowaną lokalizacją obiektu oraz kserokopię tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości
- na podstawie wniosku zostaną wydane warunki techniczne
- po uzyskaniu warunków technicznych należy złożyć w PUK Zabierzów Sp. z o. o. Zabierzów, ul.Kolejowa 38, projekt z uzgodnioną trasą przyłącza w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP) w Krakowie, ul. Przy Moście 1.

PUK Zabierzów Sp. z o. o. Zabierzów zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane wyda Oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody lub odprowadzania ścieków.

Ponadto informujemy, że finansowanie wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych leży po stronie właściciela nieruchomości.