Oferta Pracy Inspektor

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ZABIERZOWIE, ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO: INSPEKTOR NADZORU DS. SIECI, PRZYŁĄCZY, INSTALACJI I INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ.

1. Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe (inżynier budowlany) oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum 5 letni staż na stanowiskach związanych z kierowaniem lub nadzorowaniem robót budowlanych. Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.
 • Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość programów Office, znajomość zasad kosztorysowania.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Pracownik powinien także cechować się, m.in.: komunikatywnością, operatywnością, przedsiębiorczością, zdolnościami mediacyjnymi i analitycznym myśleniem, a także umiejętności kierowania kapitałem ludzkim.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Reprezentowanie inwestora na budowie,
 • Nadzór nad robotami oraz sprawdzanie jakości wykonanych robót,
 • Kierowanie robotami,
 • Udział w przygotowywaniu prac budowlanych, remontowych oraz w ich odbiorach,
 • Nadzór nad przeglądami technicznymi,
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej, wydawanie opinii i warunków technicznych związanych z rozbudową infrastruktury wod.-kan.,
 • Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, Sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót.

3. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać:

 • Imię i nazwisko kandydata,
 • Adres do korespondencji,
 • Podpisany życiorys ze szczególnym uwzględnieniem opisu kariery zawodowej,
 • Podpisany list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy / doświadczenie zawodowe
 • Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Inspektor nadzoru” w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38 na Dzienniku Podawczym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018 r. do godz. 15.00.
 • Ofertę można przesłać na adres Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych pocztą, listem poleconym – decyduje data wpływu do PUK Sp. z o.o.
 • Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzul o następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

Godziny otwarcia

Kasa
Poniedziałek    8:30 - 15:30 

Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30 
Przerwa         11:30 - 11:45 

Dział Techniczny
Poniedziałek    8:00 - 16:00

Wtorek-Piątek  7:00 - 15:00