Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów

Umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”


08 listopada 2018 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Jest to umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konsorcjum firm: Lider – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów; Partner – INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów zostało wybrane jako wykonawca w zapytaniu ofertowym udzielanym jako zamówienie sektorowe , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Oferta konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wartość umowy wynosi 4.869.252,00 zł netto.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.06.2019 r.

 

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1).

W dniu 13.08.2018 r Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie ogłosiło zamówienie publiczne w trybie otwartym - zapytanie ofertowe na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Przedsięwzięcie to stanowi I etap inwestycji realizowanej w ramach zadania nr 1 pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd”.

Wszelkie informacje dostępne pod wskazanymi adresami:

Baza Konkurencyjności

Biuletyny Informacji Publicznej 

 

Zamontowano tablice informacyjne


W dniu 29 czerwca 2018 roku w ramach działań informacyjno-promocyjnych "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów" zamontowano cztery tablice informacyjne o wymiarach 1,20 m (szerokości) x 0,8 m (wysokość).

Tablice informacyjne zawierają następujące elementy: tytuł projektu, cel projektu, nazwę beneficjenta, oraz zestaw logo: znak Fundusze Europejskie, Barwy RP i znak Unii Europejskiej.

Tablice informacyjne zostały umieszczone na działkach ewidencyjnych będących własnością Gminy Zabierzów w ilości  4 sztuk na terenie miejscowości Bolechowice, przy ul. Siedliski i ul. Ogrodowej, w Karniowicach w pobliżu stawu oraz w Modlniczce przy zbiorniku wody pitnej „Pasternik”.

 

 

Podpisanie umowy na dostawę tablic informacyjnych


 21 maja 2018 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę siedmiu tablic informujących o realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”

Tablice informacyjne wykonane zostaną przez firmę Hubert Tewiński www.EXTRAREKLAMY.pl z siedzibą w Krakowie, która została wyłoniona w trybie zapytania ofertowego wg kryterium najniższej ceny.

Tablice informacyjne zostaną umieszczone w miejscach, w których prowadzone były lub są roboty budowlane związane z realizacją Projektu

 

 

 

Podpisanie umowy na realizację zadania nr 5” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - Karniowice działki. Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki”


 

29 stycznia 2018 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na roboty budowlane dla Zadania nr 5 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej - Karniowice działki.Budowa sieci wodociągowej - Karniowice działki”

Jest to umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Firma Budowlana „Rosa” s.c. U. Rosa, T. Rosa z siedzibą w m. Szyce spełniła wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i została wyłoniona wg kryterium najniższej ceny.

Zadanie nr 5 obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2,12 km w systemie grawitacyjnym i tłocznym wraz z zabudową sieciowej przepompowni ścieków oraz wykonanie 0,89 km sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w rejonie ulicy Modrzewiowej, Krakowskiej, Poziomkowej i Słonecznej w m. Karniowice.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.11.2018 r.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie


 

 Dnia 27.04.2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie pozyskało dofinansowanie ze środków Unijnych z Funduszu Spójności na realizację Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 27.04.2018 r w Warszawie, została  podpisana Umowa nr POIS.02.03.00-00-0112/17-00 o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość całkowita Projektu to 21 538 533,64 zł w tym 17 622 917,58 zł netto. Maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację Projektu wynosi 11.233.972,46, zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała część kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz Vat zostanie poniesiony ze środków własnych PUK Sp. z o. o. w Zabierzowie.

 

08 listopada 2018 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie i Ujazd (Etap 1)”. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.

Jest to umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konsorcjum firm: Lider – Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Spółka Jawna Nieznanowice 50, 32-420 Gdów; Partner – INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50, 32-420 Gdów zostało wybrane jako wykonawca w zapytaniu ofertowym udzielanym jako zamówienie sektorowe , o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp, w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Oferta konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wartość umowy wynosi 4.869.252,00 zł netto.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.06.2019 r.

Godziny otwarcia

Kasa
Poniedziałek    8:30 - 15:30 

Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30 
Przerwa         11:30 - 11:45 

Dział Techniczny
Poniedziałek    8:00 - 16:00

Wtorek-Piątek  7:00 - 15:00